BH009-200121 : ประวัติศาสตร์ไทยและสากล ม.ปลาย @Home
รายละเอียดสินค้า

สรุปรวบรวมเนื้อหาประวัติศาสตร์ ทั้งของไทยและสากลกว่า 30 ชม. เพื่อใช้เตรียมสอบสนามสอบต่างๆ ทั้ง Admission, O-NET, กสพท. ฯลฯ
สั่งซื้อสินค้า